Colour photograph of Aytoun House, windows in former billiard room
Windows in former billiard room (2012)
© Mackintosh Architecture, University of Glasgow