Names search: Pettigrew & Stephens - 3 documents found

M124. Pettigrew & Stephens, 1896; 1899–1901; 1903–7; 1909–10; 1913–15
M124 Pettigrew & Stephens
1896; 1899–1901; 1903–7; 1909–10; 1913–15
M187. Stands for Pettigrew & Stephens, Glasgow International Exhibition 1901, 1900–1
M187 Stands for Pettigrew & Stephens, Glasgow International Exhibition 1901
1900–1
M221. Willow Tea Rooms, 1903; 1906; 1916–17
M221 Willow Tea Rooms
1903; 1906; 1916–17